Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.         Sklep internetowy Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym sklep.polcalc.pl, prowadzony jest przez Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000904298, o kapitale zakładowym 1 260 000 PLN, NIP 725-231-03-24, REGON 389330902.  

2.          Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3.         Niniejszy dokument (wraz z wymienionymi w nim innymi dokumentami) określa warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej (sklep.polcalc.pl) oraz warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem (zwane dalej „regulaminem”)

4.         Przed skorzystaniem z niniejszej witryny zalecamy użytkownikowi uważne zapoznanie się z Regulaminem oraz polityka prywatności.

5.         Korzystając z niniejszej witryny internetowej lub składając zamówienie za ich pośrednictwem, użytkownik jest świadomy, że podlega niniejszemu regulaminowi, w związku z czym, jeśli nie zaakceptuje regulaminu, nie może złożyć zamówienia. Po zaakceptowaniu regulaminu jego warunki są wiążące dla użytkownika.

6.         Niniejszy regulamin może ulec zmianie, aczkolwiek nowe postanowienia nie będą się odnosiły do warunków mających zastosowanie do już złożonych zamówień. Ważne jest, by zapoznać się z Regulaminem oraz Politykami ochrony danych za każdym razem przy składaniu zamówienia. 

7.         W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu lub polityk ochrony danych, użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: sklep@polcalc.pl.

 

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, Klient zobowiązuje się do:

 

8.         Używania witryny internetowej wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień

9.         Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia uzasadnionych i wystarczających przesłanek przypuszczenia, że złożono tego rodzaju zamówienie, anulujemy umowę i powiadomimy o tym Klienta.

10.        Podania prawdziwego adresu e-mail, adresu do korespondencji i/lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Klient nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia.

11.       Składając zamówienie za pośrednictwem tej witryny internetowej Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.

 

 

§ 2

Definicje

1.         Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

2.         Sprzedawca – Polcalc Nawozy Wapniowe  Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, kod pocztowy 90-318, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000904298, o kapitale zakładowym 1 260 000 PLN, NIP 725-231-03-24, REGON 389330902

 

3.         Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.         Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.         Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.polcalc.pl

6.         Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.         Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.         Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające istotne warunki zawieranej Umowy.

9.         Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.       Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.       Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.       Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.       Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.       Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.         Adres Sprzedawcy: Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź.

2.         Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polcalc.pl

3.         Numer telefonu Sprzedawcy: 880 880 801

4.         Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1240 3419 1111 0010 2879 0065

5.         Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.         Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 7:00-15:00

 

§ 4

Wymagania techniczne i usługi elektroniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1.         urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu,

2.         aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3.         włączona obsługa plików cookies,

4.         zainstalowany program FlashPlayer.

5.         Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

5.1       Konto Klienta w Sklepie internetowym. Jest to usługa  świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5.2       Interaktywny Formularz pozwalający na  złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym. Jest to usługa  świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy - ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą rezygnacji ze składania Zamówienia przez Klienta.

6.         Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.         Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych  można w szczególności składać pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.         Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2.         Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3.         Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.         Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.         W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.         Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.         Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz wybrane indywidualnie hasło.

2.         Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.         Po założeniu konta Klient otrzymuje droga mailową link aktywacyjny do swojego konta, który należy kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji.

4.         Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.         zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.         wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.         zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.         jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.         kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.         wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7.         Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  potwierdzane będą automatycznie. Zamówienia złożone w dniu roboczym do godziny 11 będą potwierdzane tego samego dnia. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy będą potwierdzane niezwłocznie w dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.         Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa: przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • Przesyłka kurierska: przesyłka kurierska pobraniowa.

 

2.         Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu PayU
 • Płatności tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

3.     Na platformie sklep.polcalc.pl istnieją ograniczenia tonażowe dotyczące wysyłki towarów. Waga zamówionych produktów jest sumowana, z czego wynikają następujące ceny:

 • Przesyłka do 31,5 kg - 12,99 zł netto (15,98 zł brutto)
 • Przesyłka do 50 kg - 28,99 zł netto (35,66 zł brutto)
 • Paleta do 1000 kg - 159 zł netto (195,57 zł brutto)
 • Paleta do 1200 kg - 199 zł netto (244,77 zł brutto)

4.         Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i są dostępne podczas składania zamówienia.

5.         Ceny podane w witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiany cen nie maja zastosowania do już złożonych zamówień.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.         Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca zgodnie z §7 potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.         W przypadku wyboru przez Klienta: 

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.         Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5.         W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.         Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.         Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8.         Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.         Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.         Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.         W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.         W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.         Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.         Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.         W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.         Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona poprzez przelew na rachunek bakowy wskazany przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

9.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

11.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

14.       Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.         Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.         W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

 

3.         Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

4.         Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Brak podania ww. danych nie wpływa na skuteczność reklamacji.

5.         Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.         Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.         Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

3.         Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).